Izziņas par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus

Izziņas par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus

Atpakaļ uz "marķēta degviela"

Īss apraksts:

Nodrošināt nodokļu maksātājiem iespēju izmantot paredzēto samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa naftas produktiem, kurus piegādā un izmanto atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli”  5.panta piektajai daļai, 14.panta 2.1 daļai un 18.panta pirmajai vai likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās” 3.panta septītajai, astotajai un devītajai daļai.

Marķēta degviela

Procesa apraksts:

  1. Iesnieguma aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu pievienošana un iesniegšana Akcīzes pārvaldē vai VID Klientu apkalpošanas centrā.
  2. Iesnieguma aizpildīšana, nepieciešamo dokumentu pievienošana un nosūtīšana.
  3. Iesnieguma aizpildīšana un nosūtīšana elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
  4. Iesnieguma aizpildīšana, nosūtīšana izmantojot EDS.

Lai saņemtu izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, lietotājs iesniedz iesniegumu, saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumu Nr.525 3.pielikumu.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  1. Attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases kopiju ar norādi par iekārtas jaudu;
  2. Informāciju par izmantojamo iezīmēto naftas produktu veidu un maksimālo patēriņu attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā: 2.1. sadedzināšanas iekārtu veidus un skaitu; 2.2. nominālo sadedzināšanas iekārtas jaudu (MW); 2.3. plānoto darbināšanas laiku pārskata periodā (h); 2.4. plānoto saražotās enerģijas apjomu pārskata periodā (MWh); 2.5. iezīmēto (marķēto) naftas produktu veidu; 2.6. iezīmēto (marķēto) naftas produktu zemāko sadegšanas siltumu (kJ/kg) un blīvumu (kg/l); 2.7. iekārtas lietderības koeficientu saskaņā ar attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases datiem; 2.8. maksimālo iezīmēto (marķēto) naftas produktu (litros) patēriņu, kas aprēķināts saskaņā ar attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases datiem, un tās maksimālo darbināšanas laiku gadā; 2.9. iepriekšējā laikposmā izlietoto iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu (litros); 2.10. jaudas izmantošanas koeficientu;
  3. Attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā noteiktā laikposmā izmantojamo iezīmēto naftas produktu kopējo daudzumu (litros), kurš aprēķināts izmantojot noteikumu 51.1., 51.2. un 51.4.apakšpunktā minētos dokumentos norādītās ziņas;
  4. Ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus paredzēts izmantot siltuma ieguvei apkurē, – dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku vai tiesības veikt attiecīgās ēkas apsaimniekošanu, un dokumentus, kas satur ziņas par ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3) vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;
  5. Ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus paredzēts izmantot siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā: 5.1. dokumentus, kas apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kurā notiks ražošanas (pārstrādes) process; 5.2. nepieciešamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu, kas aprēķināts izmantojot noteikumu 56.punktā minētās metodes;
  6. Ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā: 6.1. dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai uzglabāšanas tvertne aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina iezīmēto (marķēto) naftas produktu patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti; 6.2. un iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistēmā, – dokumentus, kas apliecina, ka tā tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti; 6.3. un skaitītājs nav oriģināla attiecīgās sadedzināšanas iekārtas vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, bet ir uzstādīts atsevišķi, – skaitītāja tehniskās pases kopiju.

Iesniegumus pieņem:

EDS ikona
VID ikona

Klātiene: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026

Epasts ikona
Pasts ikona
Pasts: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026

Zvaniet mums un mēs palīdzēsim pa tālruni 28658888 vai e-pastu oskars@straujupite.lv

Dīzeļdegviela

Vasaras un ziemas dīzeļdegviela

Benzīns

95. un 98. markas benzīns

Lauksaimniekiem

Bezakcīzes agro degviela

Gāze

Augstākās klases gāze vairumā